Riparian Zone

Riparian zones occur along moving water sources such as streams and rivers, creating rich habitat for species diversity.  Be on the lookout for coho salmon, salamanders, and bald eagles!

Riparian zones are a transitional area along streams, rivers, and other waterways, bringing together land and aquatic ecosystems. This environment is critical to the survival and existence of many species, providing important fish and wildlife habitat. It also serves as a natural corridor for animals to move through the landscape. In addition, riparian areas are vital in preventing excessive sediment and pollution from entering waterways, as well as reducing erosion. Protection of these areas is critical!

Johnson Creek flowing through the property creates the riparian zone at Leach Botanical Garden.  Though much reduced in the summer, Johnson Creek’s water level rises high enough to cover the lower pathways of the riparian zone during heavy winter rains.

Many animals use riparian areas during hot summer months because the water and plants create a cooler environment. This is true for migratory birds as well as frogs and salamanders. Even though the majority of aquatic species do not use riparian areas, they still get vital benefits from them, like shade from trees and other plants that keep the water cool.

Some species observed along this stretch of the creek include salmon, lamprey, barred and great-horned owls, signal crawdads, kingfishers, and bald eagles.

For more information: https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Salamander

Ven sông

Các vùng ven sông nằm dọc theo các nguồn nước di chuyển như suối và sông, tạo ra môi trường sống phong phú cho sự đa dạng của các loài.  Hãy để ý xem những con cá hồi coho, kỳ nhông và đại bàng hói!

Vùng ven sông là khu vực chuyển tiếp dọc theo suối, sông và các tuyến đường thủy khác, tập hợp các hệ sinh thái đất và nước. Môi trường này rất quan trọng đối với sự tồn tại và sống còn của nhiều loài, là môi trường sống quan trọng cho cá và động vật hoang dã. Môi trường này cũng cung cấp một hành lang tự nhiên cho động vật di chuyển. Ngoài ra, các khu vực ven sông có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa quá nhiều trầm tích và ô nhiễm xâm nhập vào các tuyến đường thủy, cũng như giảm tình trạng xói mòn. Việc bảo vệ các khu vực này là rất quan trọng!

Lạch Johnson Creek khi chảy qua khu đất đã tạo nên vùng ven sông tại Vườn bách thảo Leach.  Vào mùa hè, dù giảm đi khá nhiều, mực nước của Lạch Johnson vẫn dâng đủ cao để bao phủ các con đường thấp hơn của vùng ven sông trong những trận mưa lớn mùa đông.

Nhiều động vật hay qua lại các khu vực ven sông này trong những tháng hè nóng bức vì ở đó, nước và thực vật tạo ra một môi trường mát mẻ hơn cho chúng. Điều này cũng đúng với các loài chim di cư cũng như ếch và kỳ nhông. Mặc dù phần lớn các loài thủy sinh không sử dụng các khu vực ven sông, nhưng chúng vẫn nhận được những lợi ích quan trọng từ chúng, chẳng hạn như bóng râm từ cây cối và các loại thực vật mà có khả năng giữ độ mát của nước.  

Một số loài được quan sát dọc theo đoạn lạch này bao gồm cá hồi, cá mút đá, cú sừng và cú vạch, bò cạp tín hiệu, chim bói cá và đại bàng hói.

Tìm hiểu thêm: https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Bald Eagle

Прибрежная зона

Прибрежные зоны расположены вдоль водных потоков, таких как ручьи и реки, создавая богатую среду обитания для видового разнообразия.  Будьте на стороже и, возможно, вы увидите лосося-кижуча, саламандр и белоголовых орланов!

Прибрежные зоны представляют собой переходную зону вдоль ручьев, рек и других водных потоков, объединяющую наземные и водные экосистемы. Эта среда имеет решающее значение для выживания и существования многих видов, представляя собой важную среду обитания для рыб и диких животных. Она также служит естественным коридором для передвижения животных по территории. Кроме того, прибрежные районы имеют жизненно важное значение для предотвращения попадания чрезмерных отложений и загрязнения в водные потоки, а также для уменьшения эрозии почвы. Защита этих территорий имеет решающее значение!

Ручей Johnson Creek, протекающий через участок ботанического сада Leach Botanical Garden, образует прибрежную зону.  Несмотря на то, что летом уровень воды в ручье Johnson Creek значительно снижается, он поднимается достаточно высоко для того, чтобы покрыть нижние пути прибрежной зоны во время сильных зимних дождей.

Прибрежные районы используются в жаркие летние месяцы многими животными, поскольку вода и растения создают более прохладную среду. Это относится как к перелетным птицам, так и к местным лягушкам и саламандрам. Несмотря на то, что большинство водных видов не используют прибрежные районы, они все же извлекают от них жизненно важную выгоду, такую как тень от деревьев и других растений, благодаря чему вода остается прохладной.

К некоторым видам, наблюдаемым на этом участке ручья, относятся лосось, минога, полосатая и большая рогатая сова, сигнальные раки, зимородки и белоголовые орланы.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Crawfish

Ribera

Las zonas ribereñas ocurren a lo largo de las fuentes de agua en movimiento, como arroyos y ríos, lo cual crea un hábitat rico en biodiversidad.  ¡Preste atención al salmón coho, las salamandras y la águilas calvas!

Las zonas ribereñas son un área de transición a lo largo de los arroyos, los ríos y otros cursos de agua, y unen los ecosistemas terrestres y acuáticos. Este ambiente es crucial para la supervivencia y la existencia de muchas especies, y proporciona un importante hábitat para los peces y la fauna. También sirve como un corredor natural que los animales pueden usar para moverse por el paisaje. Además, las zonas ribereñas son vitales para prevenir que el sedimento excesivo y la contaminación lleguen a los canales de agua, así como para reducir la erosión. ¡Proteger estas áreas es crucial!

El arroyo Johnson Creek que fluye por la propiedad crea una zona ribereña en el Jardín Botánico Leach.  Aunque tiene un nivel mucho más bajo en el verano, el nivel de agua del Johnson Creek se eleva lo suficiente como para cubrir los senderos más bajos de las zonas ribereñas durante las fuertes lluvias invernales.

Muchos animales utilizan las zonas ribereñas durante los calurosos meses de verano porque el agua y las plantas crean un entorno más fresco. Esto es verdadero para las aves migratorias, las ranas y las salamandras. Aunque la mayoría de las especies acuáticas no usa las zonas ribereñas, de todos modos se benefician mucho de las mismas, por ejemplo, de la sombra de los árboles y de otras plantas que mantienen fría el agua.

Algunas de las especies observadas a lo largo de esta sección del arroyo incluyen el salmón, las lampreas, los búhos listados y cornudos, los cangrejos señal, el martín pescador y las águilas calvas.

Para obtener más información: https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Tree Frog

الضفاف 

 تحدث مناطق ضفاف النهر على طول مصادر المياه المتحركة مثل الجداول والأنهار ، مما يخلق موطنًا غنيًا لتنوع الأنواع.  كن على تطلع الى سمك السلمون كوهو والسلمندر والنسر الأصلع!

 مناطق الضفاف  هي منطقة انتقالية على طول الجداول والأنهار والممرات المائية الأخرى ، حيث تجمع بين الأرض والنظم الإيكولوجية المائية. هذه البيئة ضرورية لبقاء ووجود العديد من الأنواع ، مما يوفر موائل مهمة للأسماك والحياة البرية. كما أنه بمثابة ممر طبيعي للحيوانات للتنقل عبر المناظر الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المناطق المشاطئة أمرًا حيويًا في منع الرواسب الزائدة والتلوث من دخول المجاري المائية ، فضلاً عن الحد من التعرية. حماية هذه المناطق أمر بالغ الأهمية!

 يؤدي تدفق جدول جونسون كريك عبر الممتلكات إلى إنشاء منطقة النهر في حديقة ليتش النباتية.  على الرغم من انخفاض منسوب مياه جونسون كريك كثيرًا في فصل الصيف ، إلا أنه يرتفع بدرجة كافية لتغطية الممرات السفلية لمنطقة النهر أثناء هطول الأمطار الشتوية الغزيرة.

 تستخدم العديد من الحيوانات المناطق المشاطئة خلال أشهر الصيف الحارة لأن الماء والنباتات تخلق بيئة أكثر برودة. هذا صحيح بالنسبة للطيور المهاجرة وكذلك الضفادع والسلمندر. على الرغم من أن غالبية الأنواع المائية لا تستخدم مناطق النهر ، إلا أنها لا تزال تحصل على فوائد حيوية منها ، مثل الظل من الأشجار والنباتات الأخرى التي تحافظ على برودة الماء.

بعض الأنواع التي لوحظت على طول هذا الامتداد من الخور تشمل سمك السلمون ، ولامبري ، والبوم ذو القرون الكبيرة ،  وجراد البحر, والسمك ، والنسور الأصلع.

لمزيد من المعلومات:  https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Kingfisher bird

河岸带

河岸带沿着溪流和河流等流动的水源形成,为物种多样性营造了适宜的栖息地。  留心银鲑、火蝾螈和秃鹰!

河岸带是沿着溪流、河流和其他水道形成的过渡地带,汇集了陆地和水生生态系统。这种环境对许多物种的生存繁衍至关重要,为鱼类和野生动物提供了重要的栖息地。它还可以作为动物穿行园林的天然走廊。此外,河岸带对于防止过多沉积物和污染物进入水道以及减少侵蚀至关重要。保护河岸带刻不容缓!

流经该物业的约翰逊溪在利奇植物园形成河岸带。  尽管夏季水位大幅下降,但约翰逊溪在冬季大雨期的水位上升很高,足以流向河岸带水位较低的水道。

许多动物在炎热的夏季来到河岸带,因为水和植物营造了一个更凉爽的环境。候鸟、青蛙和火蝾螈都是如此。尽管大多数水生物种不使用河岸带,但它们仍然从河岸带中获益匪浅,例如树木和其他植物的树荫使水保持凉爽。

沿着这条溪流观察到的部分物种包括鲑鱼、七鳃鳗、条纹猫头鹰和大雕鸮、信号小龙虾、翠鸟和秃鹰。

如需更多信息,请浏览网站:https://wdfw.wa.gov/species-habitats/ecosystems/riparian

Crawfish, Salamander, Eagle and Creek images courtesy of Tamra Tiemeyer
back to top